مازندران ، بهشهر ، کیلومتر 3 جاده سراسری بهشهر - گرگان

01134645140-2

حضور بازيگران مطرح كشور در هتل عباس آباد بهشهر

سيروس تقي نژاد و مرحوم محمد رضا غياث آبادى در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f0#U06f9_#U06f1#U06f3#U06f5#U06f2#U06f1#U06f9

مجيد صالحى در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f1#U06f7_#U06f1#U06f2#U06f3#U06f5#U06f0#U06f1

حسين مهرى در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f1#U06f6_#U06f2#U06f2#U06f3#U06f1#U06f0#U06f1-1

شيرين بينا در هتل عباس آباد

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f6#U06f0#U06f1#U06f2#U06f0_#U06f0#U06f9#U06f5#U06f5#U06f5#U06f7

سلمان خطى (بازيگر نقش تقى در سريال پايتخت) در هتل بهشهر

#U06f2#U06f0#U06f1#U06f5#U06f1#U06f2#U06f0#U06f9_#U06f2#U06f2#U06f0#U06f8#U06f0#U06f4